×

Główne obowiązki:

 • prowadzenie pełnej księgowości tj. całości spraw związanych z rachunkowością, podatkami, itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracami księgowymi, w tym sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe, pod kątem wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości, obowiązującą w spółce politykę rachunkowości oraz obowiązujące przepisy prawa,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i innych, według ustaw i określonych standardów,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. US, ZUS, GUS, banki, PFRON),
 • automatyzacja procesów księgowych,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i terminowym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów, zobowiązań publiczno-prawnych (podatki) oraz reprezentowanie Spółki przed organami kontrolującymi Spółkę w zakresie finansowym i podatkowym,
 • aktualizowanie wiedzy związanej ze zmianami w przepisach ustaw (podatkowych i innych),
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont i innych procedur, zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych, itp.,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej przewidzianej z ustawą,

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe, kierunkowe z zakresu rachunkowości/finansów/prawa lub inne uprawnienia do pracy na stanowisku głównego księgowego
 • minimum 2 letnie doświadczenie na w/w stanowisku,
 • znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości, środków trwałych i obowiązujących przepisów podatkowych (CIT, VAT) oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • dobra organizacja pracy i zdolności interpersonalne,
 • dobra znajomość języka angielskiego,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i powierzonych obowiązków,
 • jednozmianowy system czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • przerwa urlopowa zawsze zaplanowana jest w okresie letnim i trwa minimum 2 tygodnie,
 • możliwość nauki języka angielskiego w 100% finansowanej przez Pracodawcę,
 • narzędzia pracy niezbędne na danym stanowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Prześlij nam swoje CV

Administratorem danych osobowych jest Lauber sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk, tel.: 59 848 11 36, lauber@lauber.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.